אודות

האגודה הארכיאולוגית הישראלית הוקמה על בסיס יוזמה של קבוצת ארכיאולוגיות וארכיאולוגים ממוסדות שונים, מתוך רצון ליצור התאגדות רחבה על בסיס מקצועי שמציבה בראש מעייניה את קידום מדע הארכיאולוגיה בישראל וקידום מעמדם של הארכיאולוגים והארכיאולוגיות העוסקים בה.
אגודה בעלת מטרות דומות פעלה בארץ במהלך שנות ה־80 וה־90 של המאה הקודמת, אולם בחלוף השנים מאז לא התקיים גוף על-מוסדי שחיבר וייצג את הקהילה הארכיאולוגית הישראלית על בסיס יעדים משותפים.
האגודה הוקמה באופן רשמי באסיפה מכוננת בדצמבר 2018, לאחר תהליך ארוך של התגבשות שבו הוגדרו יעדים ומטרות במסגרת סדרת מפגשים של קבוצת היוזמים עם חברי הקהילה. במרוצת שנת 2019 הפכה האגודה לעמותה רשומה (ע.ר. 580683779), ובשנת 2020 החלה ברישום חברים רשמי על בסיס תשלום דמי חבר שנתיים.

תקנון האגודה, שאושר בשנת 2019 ברשם העמותות, עוסק במטרות האגודה ודרכי הפעולה להגשמתן, כמו גם במגוון היבטים מנהליים ומשפטיים הקשורים בפעולת העמותה, הרשמת חברים, מינוי ועד ארצי וועדות פעולה, וכיו"ב.

וועד ארצי

הועד הארצי של האגודה מונה חמישה חברות וחברים, הנבחרים בבחירות דמוקרטיות במעמד האסיפה הכללית, אחת לשנתיים. באסיפה השנתית שנערכה בדצמבר 2022 נבחר הועד הארצי השני של האגודה, שיכהן בשנים 2023–2024, ובו חברים אורטל הרוש (יו"ר), סווטה מצקביץ' (גזברית), יעל עבאדי-רייס (תיאום ועדות, פרוטוקולים ושקיפות) בנימין סטורצ'ן (תקשורת דוא"ל ו־"אגודה בשטח") וליאורה קולסקה הורביץ (רישום וקשרים בין־מוסדיים).

פעילות הועד הארצי הראשון, שכיהן בשנים 2018–2022 (שתי קדנציות) ומנה את אורי דוידוביץ' (יו"ר), דניאל עין-מור, יאנה צ'חנובץ, שועה קיסילביץ, ויעל רותם, התמקדה בביסוסה של האגודה מבחינה מנהלית לצד קידום ראשוני של חלק ממטרותיה. במשך תקופה זו הוקדשו מאמצים לבחינה ולמידה של מגוון דרכי של התאגדות מקצועית אפשריים ולהיבטים משפטיים ומנהליים של רישום וניהול האגודה, לרבות ליווי של רואה חשבון (מאיר קלר) ועורכת דין (ניקול לוין), הסדרת מנגנוני תשלום דמי החבר השנתיים, ומינוי ועדת ביקורת ומועצה מייעצת כמתחייב מתקנון האגודה. כמו כן, הונחו תשתיות לפעילות השוטפת של האגודה, לרבות אפיון והקמה של אתר אינטרנט, לוח שנה, מדיה חברתית, וקוד אתי משותף.מאז האסיפה המכוננת התמקדה פעילות הועד הארצי בביסוסה של האגודה מבחינה מנהלית, לצד קידום ראשוני של חלק ממטרותיה. במשך תקופה זו הוקדשו מאמצים מרובים לתהליך בחינה ולמידה של מגוון דרכי של התאגדות מקצועית האפשריים ולהיבטים המשפטיים והמנהליים של רישום וניהול האגודה, לרבות ליווי של רואה חשבון (מאיר קלר) ועורכת דין (ניקול לוין), הסדרת מנגנוני תשלום דמי החבר השנתיים, ומינוי ועדת ביקורת ומועצה מייעצת כמתחייב מתקנון האגודה.

שם מלא

שם התפקיד

confident-young-woman-using-a-tablet-in-her-home-o-PAP4V2Y.jpg

שם מלא

שם התפקיד

business-people-having-fun-and-chatting-at-workpla-3K98E2N.jpg

שם מלא

שם התפקיד

שם מלא

שם התפקיד

דילוג לתוכן