הקוד האתי של האגודה הארכיאולוגית הישראלית

 

פרקי התיישבות ארוכת יומין הותירו את חותמם בכל חבלי ארץ ישראל ויצרו נופים ייחודיים הזרועים שרידי פעילות אנושית על כל גווניה ותקופותיה. מורשת תרבותית עשירה ומורכבת זו אינה בת קניין והיא נחלת הכלל. הארכיאולוגיה משמשת ככלי עיקרי לחקר מורשת זו ופירושה לתועלתה הכללית של האנושות. השרידים הארכיאולוגיים בישראל הינם משאב ייחודי ופגיע שאינו ניתן להחלפה או חידוש. כפועל יוצא מכך, על כל העוסקים בפעילות ארכיאולוגית (חפירה, סקר, פיקוח, וכן עיבוד ממצאים, טיפול בהם ושימורם) לעשות כן באופן זהיר, מתחשב, מודע ותחת הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר.

 

מטרת הקוד

קוד זה מרכז ערכי יסוד וכללי התנהגות מקצועיים המחייבים את כלל חברות וחברי האגודה (מעתה: חה"א) ומהווה בסיס משותף להטמעת סטנדרטים לאתיקה מקצועית ולהתוויית עקרונות הנוגעים להתנהלות בין חה"א, כלל הקהילה המקצועית, והציבור הרחב.

 

א. עבודת השדה והטיפול בממצאים

א.1. חה"א לא ייקחו על עצמם ניהול של פעילות ארכיאולוגית מבלי שהכשרתם המקצועית הולמת את טיב, תחום, היקף ומידת המורכבות של פעילות זו.

א.2. בבואם ליזום ולהוציא אל הפועל פעילות ארכיאולוגית, יתנו חה"א את הדעת לכלל ההיבטים הנוגעים להכנה מקדימה לפעילות זו, לרבות מטרות הפעילות, תולדות המחקר, האחריות לשטח הפעילות וגורמים אחרים (טבעיים ואנושיים) הפעילים בו, האוכלוסייה החיה בו ו/או רואה בו חלק ממורשתה התרבותית והרוחנית, שיטות העבודה המתאימות, וכיו"ב, וכן ולמשאבים הנדרשים לקיומה.

של פעילות זו, לרבות שימור ואחסון נאות של הממצאים, טיפול בהם והנגשתם בעתיד לצרכי מחקר ושימוש מוזיאלי על פי צורך.

א.3. חה"א יתעדו את פעילותם הארכיאולוגית באופן רציף, עקבי ועל פי אמות מידה שיעמדו בביקורת עמיתיהם, וזאת במטרה שעבודתם ופעולותיהם ישקפו נאמנה את קורות האתרים שבהם פעלו.

א.4. חה"א המנהלים סקרים וחפירות ארכיאולוגיות מכל סוג שהוא יעניקו את מלוא תשומת ליבם לכל התקופות, הרבדים והממצאים המתגלים במהלכם. בחפירה, כל השכבות ייחפרו בצורה קפדנית ובשיטות מקובלות; הדברים הללו תקפים גם לגבי שרידים שזמנם מראשית המאה ה- 18 לסה"נ ועד לימינו אנו.

א.5. שימור הינו חלק בלתי נפרד מהתהליך הארכיאולוגי, וחה"א יקפידו על ליווי של משמר/ת מקצועיים החל משלבי התכנון וכפי שנדרש במהלך עבודת השדה ולאחריה. על עבודות השימור לעמוד בסטנדרטים המקובלים בארץ.

א.6. על חה"א מוטלת האחריות להתעדכן בהתפתחויות השונות במחקר ובשיטות המחקר הנוגעות לתחומי התמחותם. הדברים האמורים מתייחסים בין היתר לחידושים בשיטות עבודת שדה, שימור, טיפול בממצאים, פרסום ודרכי הפצת ידע, וכל תחום משיק אחר.

 

ב. פרסום

ב.1. חה"א לא ייקחו על עצמם פרסום תוצאותיה של פעילות ארכיאולוגית, או ממצא/ים שעלו בפעילות ארכיאולוגית, מבלי שהכשרתם המקצועית הולמת את תחום, היקף ומידת המורכבות של הפרסום. חה״א יפעלו לשלב בעבודת השדה והפרסום חברים מקרב הקהילה המקצועית המתמחים בתקופה, סוג הממצא או דרכי המחקר הנדרשים בכדי לפרסם את הנתונים שעלו במסגרת פעילותם.

ב.2. חה"א ישאפו לשתף מידע מפעילותם המקצועית עם עמיתיהם בזמן אמת, לרבות הזמנה לביקור בשדה, ככל שהדבר אינו פוגע בזכויות הפרסום הראשוני של תוצאות פעילותם, וזאת מתוך ראייה רחבה הדוגלת בשיתוף ידע.

ב.3. פרסום נאות של תוצאות פעילותם של חה"א ייעשה בהקדם האפשרי, לרווחת הקהילה המקצועית והציבור הרחב, במסגרות פרסום מקובלות ובהתאמה להיקף הפעילות.

ב.4. חה"א המעוניינים להשתמש במידע שנאס ף במסגרת פעילות של עמיתיהם ישיגו לשם כך אישור בכתב. במידה וייעשה שימוש בחומרים אלו לצורכי פרסום, הרצאה וכיו"ב, יציינו חה"א את מקור המידע ואת שמות אותם האנשים שמסרו אותו. כמו כן יציינו חה"א בפרסומים ובהרצאות את תרומתם של עמיתות ועמיתים שלקחו חלק בפעילויות שניהלו, אם במסגרת עבודת השדה, עיבוד הממצא או שלבים אחרים של המחקר.

ב.5. חה"א יימנעו מגנבה ספרותית, בכתב או בעל פה, או מכל פעילות אחרת העשויה לפגוע באופן בלתי צודק בזכויות היוצרים ו/או בשמם הטוב של עמיתיהם.

 

ג. התנהלות קולגיאלית וסביבת עבודה

ג.1. בגיוס צוות עובדים לחפירות, מחקר או כל פעילות ארכיאולוגית אחרת, יקפידו חה"א שלא להפלות מבין העובדים על רקע של מין, דת, גזע, מגדר, נטייה מינית, מצב משפחתי ומוגבלות פיזית.

ג.2. חה״א יפעלו ליצור סביבת עבודה בטוחה ומכבדת עבור עובדים ומתנדבים בכל מקומות העבודה, ויקפידו על מניעת הטרדה והתעמרות מכל סוג שהוא, לרבות הטרדה מינית.

ג.3. כלל הפעילויות שינהלו חה"א ייעשו במסגרת תקנים מקובלים הנוגעים לבטיחותם ורווחתם של העובדים.

ג.4. חה"א המעסיקים עובדים במסגרת פעילותם, אם לפרקי זמן קצרים או ממושכים, יהיו מודעים למחויבותם בכל הנוגע לתשלום שכר העבודה ולתנאי ההכשרה וההעסקה.

ג.5. האחריות הנוגעת להכשרתם המקצועית ש ל צעירים בקהילה המקצועית תעמוד לנגד עיני חה"א הוותיקים והמנוסים יותר, ותבוא לכדי ביטוי בהכשרת הדורות הצעירים ובמתן הזדמנויות לקידום ופיתוח במסגרת עבודת השדה ובמסגרות אקדמיות.

 

ד. קשר עם הציבור

ד.1. מתוך ההבנה שהממצא הארכיאולוגי הינו נכס תרבותי ברשות הכלל, על חה"א מוטלת האחריות ליצירת קשר עם הציבור הכללי וליידעו על עיקרי תוצאות מחקריהם במסגרת כנסים, הרצאות, מדיה חברתית וסיורים יזומים באתרים בהם פעילים חה״א .

ד.2. חה"א יכבדו את צרכיהם ורגשותיהם של הקהילות שבתוכן הם פועלים, ויעשו מאמץ לצמצם את הפגיעה בקהילות אלו ככל שעולה בידם ותוך כדי שמירה על עקרונותיהם המקצועיים.

 

ה. סחר בעתיקות

ה.1. חה"א לא יעסקו בכל פעילות הקשו רה בשו ד או בסחר בעתיקות, וידווחו על כל פגיעה או סחר בעתיקות שיובאו לידיעתם.

ה.2. חה"א לא ייקשרו את שמם בפרסום ממצאים ארכיאולוגיים שמקום הימצאם אינו ידוע, למעט ממצאים המצויים באוספים ציבוריים רשומים ואשר הגיעו לאוספים אלו קודם לשנת 1978.

 

ו. מחויבות לקוד האתי

ו.1. חה"א יפעלו לאורו של הקוד האתי ויכבדו את סמכותה של ועדת האתיקה של האגודה הארכיאולוגית הישראלית, שתפעל כועדה לבירור סוגיות אתיות שיובאו לפתחה על ידי חה"א.

ו.2. במקרים שבהם ייקלעו חה"א לדילמה ערכית בין הכתוב בקוד האתי לבין פעילות הנעשית במסגרת הארגון/המוסד אליו הם משתייכים, ישאפו חה"א לנהוג על פי העקרונות והכללים שהותוו בקוד משותף זה.

דילוג לתוכן