פרסים

תקנון פרסי האגודה הארכיאולוגית הישראלית

 

1.      האגודה הארכיאולוגית הישראלית (להלן "האגודה") תייסד בשנת 2022 שלושה פרסים אישיים מטעמה. הפרסים יינתנו בקטגוריות הבאות:

א. מאמר ביכורים

ב. שיתוף הציבור הרחב במעשה הארכיאולוגי;

ג. תרומה ייחודית לקהילה הארכיאולוגית.

(לזוכי פרסי האגודה לשנת 2022 לחצו כאן)

2.      הפרסים יוענקו מדי שנה במעמד האסיפה הכללית השנתית של האגודה, או במועד התכנסות רחב אחר (למשל במסגרת הקונגרס הארכיאולוגי השנתי), במסגרת טקס קצר בהשתתפות מקבלי הפרס. גובה הפרסים ייקבע על ידי ועדת הפרס בהתאם ליכולותיה הכספיות של האגודה, ויעמוד בשנת 2022 על 2000 ₪ לכל פרס.

3.      קול קורא להגשת הצעות לקבלת הפרסים ייצא כחצי שנה קודם למעמד מתן הפרס, ויהיה פתוח במשך כשלושה חודשים. בקול הקורא יפורטו אופן הגשת ההצעות, הזכאות להגשה ופרטים נחוצים אחרים.

4.      רשאים להגיש הצעות חברי האגודה בלבד. עבור פרסי מאמר ביכורים ושיתוף הציבור הרחב יגיש אדם את עצמו, בעוד עבור פרס תרומה לקהילה הארכיאולוגית יוגשו הצעות שלא מטעם המועמד.

5.      כל הצעה תוגש בתאריך ולכתובת המייל שיירשמו בקול הקורא, ותכלול:

 

החומר

הערות

סוג קובץ

1.

מכתב פנייה ובו הנימוקים להגשת המועמדות (עבור פרסי שיתוף הציבור ותרומה לקהילה). עבור פרס התרומה לקהילה יש לצרף לינקים  לאתרים או פרסומים רלוונטיים לפעילות.

עמוד אחד

Word/PDF

2.

קורות חיים + רשימת פרסומים של המועמד

עד 5 עמודים

Word/PDF

3.

לפרס מאמר ביכורים – קובץ סופי של המאמר

עד 2 פריטים

PDF

6.      הצעות שלא יוגשו כראוי לא יועברו לטיפול ועדת השופטים, והודעה על כך תימסר למגיש ההצעה.

7.      הועד הארצי של האגודה ימנה את ועדות השופטים בכל אחד מהפרסים. כל ועדת שופטים תהיה בת שלושה חברי/חברות אגודה לפחות, שייבחרו בהתאם למידת התאמתם לתחום הפרס. חברי הועדות יצהירו על ניגוד עניינים ביחס להגשות שיש להם זיקה אליהן, ויימנעו מלשבת בועדות במקרה של ניגוד עניינים בולט.

8.      שמות השופטים יהיו חסויים עד לפרסום הרשמי של מקבלי הפרסים.

9.      ישיבות ועדות השיפוט יתקיימו במהלך חודשיים שלאחר סגירת הקול הקורא. בכל פרס תמליץ הועדה על זוכה אחד בלבד. שמות מקבלי הפרסים יוכרזו כחודש לפני מתן הפרסים.

10.   הוועדה רשאית להחליט שאין מועמד ראוי לפרס בשנה נתונה.

11.   אין נרשם פרוטוקול הדיון, אלא החלטותיו בלבד. כל פרטי הדיונים ושמות המועמדים, למעט שמות מקבלי הפרס, יישארו חסויים גם לאחר גמר הדיונים.

 

פרס למאמר ביכורים

        הפרס יינתן עבור פרסום ראשון של ארכיאולוג, שהיקפו כהיקף מאמר. "מאמר ביכורים" בהקשר זה נחשב כל פרסום ראשון בהוצאה שאינה פרטית, או פרסום ראשון בכתב-עת שפיט (גם אם קדמו לו פרסומים בבמות שאינן כאלו). עבודות מאסטר ודוקטורט אינן נכללות בהגדרה זו, אולם מובן שמאמרים הנגזרים מעבודות אלו בהחלט נכללים.

        הקריטריונים שישוקללו בעת ההכרעה על מתן הפרס יהיו איכות הפרסום, מקוריותו וחדשנותו, תרומתו למחקר, ובמת הפרסום.

        אין הגבלה על במת הפרסום, וניתן להגיש מועמדות עבור פרסום מאמר בכתב-עת (שפיט ושאינו שפיט), בקובץ מאמרים/מחקרים, בספר כנס (proceedings) ועוד. לצד זאת, במת הפרסום תשוקלל בעת הערכת המועמדויות.

 

פרס לשיתוף הציבור הרחב במעשה הארכיאולוגי

        הפרס יינתן עבור פעילות יזומה, שאין בצידה רווח כספי, ושתכליתה שיתוף הציבור הרחב במעשה הארכיאולוגי במובנו הרחב ביותר. פעילות שכזו עשויה להיות ייזום הרצאות וסיורים פופולריים, יצירת תוכן פופולרי בכל מדיום שהוא (אינטרנט, רשתות חברתיות, פודקאסטים וכיו"ב), פרויקט קהילתי (סקרים, חפירות, שימור, וכיו"ב), ייזום דיון ציבורי בהגנה ושמירה על ערכי תרבות, ושאר פעולות בעלות אופי דומה.

        הקריטריונים שישוקללו בעת ההכרעה על מתן הפרס יהיו היקף הפעילות, ערכיותה ומשקלה הסגולי, מידת השפעתה/תרומתה במסגרת של עיצוב השיח הציבורי ודעת הציבור בהקשרים ארכיאולוגיים, וכיו"ב.

        הפרס אמנם מיועד ליחידים, אך ניתן גם להגישו באופן קבוצתי; במקרה זה, הפרס יחולק שווה בשווה בין חברי הקבוצה.

 

פרס עבור תרומה ייחודית לקהילה הארכיאולוגית

        הפרס יינתן עבור תרומה ייחודית, שאין בצידה רווח כספי, לקהילה הארכיאולוגית במובן הרחב ביותר. תרומה שכזו עשויה להיות פעילות ארוכת-שנים לקידום הארכיאולוגיה והארכיאולוגים בישראל, טיפוח וקידום של תחום מסוים בארכיאולוגיה הישראלית והנחלתו לקהילה המקצועית, חונכות וטיפוח של צעירים, פעילות משמעותית במסגרת האגודה ובמסגרות אחרות, וכיו"ב.

        הקריטריונים שישוקללו בעת ההכרעה על מתן הפרס יהיו היקף התרומה ומידת השפעתה על הקהילה הארכיאולוגית.

        הפרס מיועד ליחידים, ובמסגרתו אדם לא יכול להגיש את עצמו. ההגשה תיעשה על ידי שני אנשים לפחות (המשמשים "ממליצים" בהקשר זה), והם שיגישו את תיק המועמדות.

דילוג לתוכן