תקנון האגודה הארכיאולוגית הישראלית

חלק א': האגודה ומטרותיה

1. שם האגודה
1.1. האגודה הארכיאולוגית הישראלית; Israel Archaeological Association (ILAA)
1.2. מספר האגודה: ע"ר 580683779

2. מטרות האגודה
2.1. לשמש כאגודה מקצועית וכגוף מייצג עבור כלל הארכיאולוגים הפעילים בישראל.
2.2. לקבוע אמות מידה מקצועיות לעשייה ארכיאולוגית בשדה ובמחקר מתוך הכרה בחשיבותם האוניברסלית והלאומית של ערכי המורשת התרבותית המתקיימים באתרים ארכיאולוגיים בישראל.
2.3. לפעול למען רווחתם הכללית של הארכיאולוגים בהיבטים כגון בטחון תעסוקתי, קידום מקצועי ושוויון מגדרי, אתני ומקצועי בכל הזירות המקצועיות והמחקריות.
2.4. לעודד ולקדם את המחקר הארכיאולוגי בארץ באמצעות יצירה ופיתוח של אפיקים לשיתוף ידע בתוך הקהילה הארכיאולוגית.
2.5. לפתח ולחזק את הקשר בין הציבור לארכיאולוגיה ולקהילה הארכיאולוגית בארץ לשם חיזוק מעמד הדיסציפלינה הארכיאולוגית בישראל והנגשת ערכי מורשת תרבותית לציבור הרחב.

3. עקרונות האגודה
3.1. האגודה תפעל לקידום מטרותיה באופן עצמאי ודמוקרטי.
3.2. האגודה תקיים ותשמר שוויון מלא בין כל חבריה.
3.3. האגודה תקדם ותייצג את מטרותיה באופן פעיל על ידי עבודת הועד הארצי, כפי שיוגדר בסעיף 14 להלן. הועד ייבחר בבחירות פתוחות באסיפה הכללית בהתאם לחוק ולהוראות התקנון. פעילות מוסדות האגודה תכלול עשייה במישור המשפטי, ניסוח ניירות עמדה, ייצוג מטרות האגודה וערכיה במוקדי קבלת ההחלטות, פיתוח אפיקים לשיתוף ידע וקיום פעילויות ציבוריות וקהילתיות. בנוסף לכך הועד הארצי יוכל להקים ועדות משנה מקצועיות שיורכבו מחברי האגודה ויפעלו לקידום נושאים מוגדרים. ועדות אלו יהיו כפופות לועד הארצי.
3.4. במידה ותצבור האגודה רווחים מעבר לנדרש לכיסוי ההוצאות השוטפות, אלו לא יחולקו בין חבריה או כל גורם חיצוני אחר, אלא יושקעו בקידום מטרותיה כפי שהן מפורטות בסעיף 2. האגודה תפעל בהתאם לסעיפים 34ג ו-34ד לחוק העמותות, התש"ם – 1980, על כל סעיפי המשנה שבהם.
3.5. האגודה תפעל בשקיפות ציבורית מלאה. לחבריה תהיה זכות עיון בפנקס החברים, בפרוטוקולים של האסיפה הכללית ובדו״חות הכספיים. לחברי ועדת הביקורת (ר' להלן סעיף 17) הזכות לעיין בכל מסמך הקיים באגודה. לציבור הרחב זכות לעיין בכל המסמכים המוגשים לרשם העמותות, במשרדי רשם העמותות.

4. מקורות מימון
4.1. פעילות האגודה והוצאותיה ימומנו מדמי חבר שנתיים, מתרומות של חברי האגודה וידידיה, ומהכנסות שיתקבלו ממכירת פרסומיה ומכל פעילות רשמית אחרת של האגודה.
4.2. הוצאות האגודה ייקבעו בכפוף להחלטות הועד הארצי הנבחר.

5. מעמדה המשפטי של האגודה
5.1. הועד הארצי ירשום את האגודה כעמותה אצל רשם העמותות, וזאת רק לאחר שיאושר תקנון זה ברוב דמוקרטי על ידי האסיפה המכוננת (מיום 12.12.2018).

 

חלק ב': חברות באגודה

6. הגדרתם של חברים באגודה
6.1. מייסדי העמותה הינם חברים בה מיום רישום העמותה בפנקס העמותות.
6.2. כל מי שרשום בפנקס החברים בתנאי שסילק כל חובותיו לאגודה.
6.3. כל מי שהתקבל כחבר בהתאם להוראות תקנון זה.

7. קבלת חברים
7.1 רשאים להתקבל כחברים באגודה אזרחים ותושבים ישראליים שמלאו להם שבע עשרה שנים בעלי תואר ראשון ומעלה בארכיאולוגיה, ממוסד אקדמי מוכר בארץ או בחו"ל, אשר עוסקים באופן פעיל בתחום (חפירות ו/או סקרים ארכיאולוגיים, מחקר אקדמי, עבודת מעבדה וטיפול בממצאים, ומחקרים נלווים שלהם זיקה ישירה למחקר ארכיאולוגי).
7.2. כל מי שמלאו לו שבע עשרה שנים ועוסק בארכיאולוגיה באופן פעיל אך אינו עונה לקריטריונים שצוינו בסעיף 7.1 לעיל רשאי להגיש בקשה להתקבל כחבר באגודה ל'ועדת חריגים' שתורכב מחברי הועד הארצי. ועדת החריגים רשאית לקבל או לדחות את הבקשה. ערעור על דחיית הבקשה יוכרע באופן סופי על ידי הצבעה במסגרת אסיפה כללית.
7.3. אדם החפץ להיות חבר העמותה יגיש לועד הארצי בקשה בזו הלשון: "אני (שם, מען, ומספר ת.ז.) מבקש להיות חבר בעמותה (שם העמותה). מטרות העמותה ותקנונה ידועים לי. אם אתקבל כחבר בה, אני מתחייב לקיים את הוראות התקנון ואת החלטות האסיפה הכללית של העמותה".
7.4. החברות בעמותה היא אישית, אינה ניתנת להעברה ואינה עוברת בירושה.

8. הפסקת חברות
8.1. חברותו של חבר באגודה תפקע באחד מהתנאים הבאים:
א. במות החבר.
ב. בפרישת החבר מן האגודה באמצעות הודעת פרישה בכתב, שתימסר לועד הארצי באמצעות מזכירות האגודה לפחות שלושים יום לפני הפרישה.
ג. בהוצאת החבר מהאגודה בהתאם לאמור להלן בסעיף 9.

9. הוצאת חבר מהאגודה
9.1. האסיפה הכללית רשאית, לפי הצעת הועד הארצי, להוציא חבר מהאגודה לצמיתות במסגרת הליך של הצבעה דמוקרטית ובהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
א. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטות של מוסדות האגודה המוסמכים.
ב. החבר פועל בניגוד למטרות המוצהרות של האגודה.
ג. החבר לא שילם לאגודה חוב של דמי חבר או כל חוב אחר שהוא חייב לאגודה.
ד. החבר הורשע בשל עבירה שיש עמה קלון.
9.2. ההצעה להוציא חבר מהאגודה תובא לאסיפה הכללית לאחר דיון והחלטה בעניין בועד הארצי.
9.3. לא יוצא חבר מהאגודה לפני שתינתן לו הזדמנות להשמיע את טיעוניו בפני האסיפה הכללית.

10. פנקס החברים
10.1. האגודה תנהל פנקס חברים בו יירשם כל חבר, לרבות מען, כתובת דואר אלקטרוני, מס' זהות, תאריך תחילת חברות, ותאריך פקיעת החברות.

11. דמי חבר
11.1. הועד ארצי יקבע מעת לעת את גובה ומועדי התשלום של דמי החבר השנתיים באגודה, כמו גם את סכומי ההוצאות המיוחדות שיוטלו על החברים. החלטות אלה של הועד הארצי כפופות לאישור חברי האגודה במסגרת האסיפה הכללית.

12. דרכי התקשרות בין האגודה לחבריה
12.1. אמצעי התקשורת העיקרי בין האגודה לחבריה יהיה באמצעות דואר אלקטרוני (דוא"ל); כתובת הדוא"ל תימסר על ידי החבר במעמד ההרשמה לאגודה. הצורך בעדכון כתובת הדוא"ל (במידה וזו השתנתה) היא באחריות חברי האגודה בלבד.

 

חלק ג': מוסדות האגודה

13. אסיפה כללית
13.1. אסיפה כללית רגילה של חברי האגודה תכונס לפחות פעם בשנה במועד ובזמן שייקבעו לא פחות משלושה חודשים קודם למועד האסיפה. הודעה בכתב על מועד האסיפה הכללית הרגילה תינתן לפחות 10 ימים לפני מועד האסיפה ותכלול יום, שעה, מקום, וסדר יום לאסיפה. הועד הארצי רשאי לכנס בכל עת אסיפה כללית שלא מן המנין, ועליו לעשות כן לפי דרישה בכתב של ועדת הביקורת או של עשירית מכלל חברי העמותה, ויחולו בעניין זה סעיף 20 לחוק העמותות, התש"ם – 1980.
13.2. תפקידה העיקרי של האסיפה הכללית הוא לאשר בהליך דמוקרטי את הצעות חברי הועד הארצי, לשמוע ולדון בפעולות ועדת הביקורת, לדון בדין וחשבון הכספי שהגיש הועד הארצי, לבחור את הועד הארצי וועדת הביקורת, ולדון בהצעות שהעלו חברי האגודה מראש ואשר הוכנסו לסדר היום של הישיבה. נוסף לכך תשמש האסיפה לעדכון החברים בפעילות האגודה במהלך השנה שחלפה, וכבמה להבעת דעותיהם של חברי האגודה בנושאים שעומדים על הפרק.
13.3. אישור החלטות האסיפה יעשה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים באסיפה, בתנאי שיהיו נוכחים לא פחות מ-20% מחברי האגודה. במידה ולא יהיו נוכחים באסיפה לפחות 20% מחברי האגודה אזי תידחה האסיפה לשבוע שלאחר המועד שנקבע לאסיפה המקורית באותה שעה, ואישור החלטות האסיפה ייעשה ברוב קולות של הנוכחים באסיפה הנדחית.
13.4. מזכיר הועד הארצי יהיה אחראי לרישום פרוטוקול מלא של האסיפה הכללית ולשליחתו בדוא"ל לכל חברי האגודה. הפרוטוקול ייחתם על ידי יו"ר האסיפה ומשנחתם על ידו ישמש ראיה לכאורה לתוכנו, לניהולה התקין של האסיפה ולתקפות ההחלטות שהתקבלו במהלכה.
13.5. במסגרת האסיפה הכללית יאושרו על ידי החברים מינויים חדשים לועד הארצי ולועדת הביקורת, לתפקידים של בעלי משרה נוספים, וכן התקציב השנתי. כמו כן יתבצע רישום שנתי של חברי האגודה, וייגבו דמי החבר השנתיים (במהלך האסיפה או באמצעות הליך תשלום אלקטרוני).
13.6. הועד הארצי יישלח דואר אלקטרוני לחברי האגודה לא פחות מ- 14 יום לפני מועד האסיפה הכללית ובו יוצגו נושאים שייעמדו בפני הצבעת החברים.
13.7. כל חבר באגודה רשאי לשלוח לועד הארצי דואר אלקטרוני ובו פירוט של נושא שהוא מבקש להעלות לדיון במסגרת האסיפה הכללית. הדואר האלקטרוני יישלח לא יאוחר מ- 21 ימים לפני מועד האסיפה הכללית. הועד רשאי להחליט באילו נושאים לדון במסגרת הזמן של האסיפה. נושאים שהוגשו על ידי חברי האגודה מבעוד מועד ולא נדונו באסיפה יזכו למענה בכתב של חברי הועד הארצי ויצורפו לפרוטוקול האסיפה.

14. ועד ארצי
14.1. הועד הארצי של האגודה יורכב מחמישה חברים הרשומים באגודה והמתגוררים בארץ ואשר ייבחרו על ידי חברי האגודה ברוב קולות.
14.2 . כל אחד מחברי האגודה הרשומים והמתגוררים בארץ רשאים להגיש מועמדות לחברות לועד הארצי.
14.3. הליך הבחירות לועד הארצי יתנהל על פי הפרוטוקול הבא:
א. ועדת הביקורת של האגודה (ר' סעיף 17) תמנה ועדת בחירות המורכבת מ- 3 חברי אגודה, לא יאוחר מ-60 יום לפני מועד הבחירות.
ב. ועדת הבחירות תוציא קול קורא בדוא"ל ובאתר האגודה להגשת מועמדות לבחירות, לא יאוחר מ- 45 יום לפני מועד הבחירות.
ג. חברים המעוניינים להגיש את מועמדותם יישלחו דף 'הצהרת כוונות' לדואר האלקטרוני של האגודה בצירוף תמונת פספורט בפורמט דיגיטלי. הגשת מועמדות שלא תישלח עד לתאריך שייקבע על ידי ועדת הבחירות לא תתקבל.
ד. חברי ועדת הבחירות ירכזו את רשימת המועמדים (על-פי סדר הא'-ב') וישלחו את הרשימה ודף 'הצהרת הכוונות' של כל אחד מהמועמדים לכל חברי האגודה, לא יאוחר מ- 21 ימים לפני הבחירות.
ה. בחירת המועמדים תעשה במעמד האסיפה הכללית, לאחר הרישום השנתי לאגודה. ההצבעה תיעשה על גבי טופס שיימסר לכל חבר על ידי אחד מהנציגים של ועדת הבחירות. בטופס זה ירשום החבר את שמות המועמדים שבחר (לא יותר מחמישה מועמדים), כאשר לא תינתן חשיבות לסדר המועמדים שיסומנו.
ו. נציגי ועדת הבחירות יעברו בין החברים ויאספו את טפסי ההצבעה, ולאחר מכן תמשיך האסיפה לדון בנושאים הנוספים שעומדים לסדר היום. במקביל ייספרו הקולות שקיבל כל מועמד על ידי ועדת הבחירות, ובנוכחות נציג של ועדת הביקורת.
ז. תוצאות הבחירות יוצגו בפני חברי האגודה לפני תום האסיפה הכללית.
14.4. במקרה שבו ייבחר ועד 'מונוליתי' מבחינת מקום העיסוק (דהיינו שחמשת חברי הועד הנבחר עובדים באותו ארגון, חברה או מוסד אקדמי), יופעל 'מנגנון שיריון' לחבר הועד החמישי. ארבעת חברי הועד הראשונים יהיו בכל מקרה מקבלי מספר הקולות הגבוה ביותר, ואילו החבר החמישי יהיה זה שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר ושאינו מועסק או פעיל באותו ארגון או מוסד שאליו משתייכים יתר חברי הועד שנבחרו.
14.5. חברי הועד הארצי ייפגשו באופן רשמי לדון בענייני האגודה לכל הפחות פעם ברבעון (ארבעה מפגשים שנתיים).
14.6. חברי הועד הארצי הנבחר יכהנו למשך תקופה של שנתיים.
14.7. חברי הועד הארצי לא יכהנו יותר משתי קדנציות ברציפות.
14.8. הועד הארצי ימנה עם כניסתו לתפקידו, ובכל מקרה לא יאוחר מ-30 ימים לאחר בחירתו, מבין חבריו את הגופים כדלקמן:
א. גזבר: הגזבר הינו אחראי לניהול הכספי השוטף של האגודה. הגזבר הוא מורשה חתימה בחשבונות האגודה, וחתימתו יחד עם חותמת האגודה תחייב את האגודה בצוותא עם חתימת מורשה חתימה נוסף. הגזבר אחראי לניהול ענייניה הכספיים של האגודה.
ב. מזכיר: תפקיד המזכיר הינו תיאום בין חברי הועד הארצי וחברי האגודה, כמו גם לריכוז פעולתן של ועדות המשנה. המזכיר יהיה אחראי לכתיבה ולהפצה של פרוטוקולי העבודה של הועד הארצי, ושל פרוטוקול האסיפה הכללית.
ג. יו"ר: היו"ר ישמש כנציג הרשמי של העמותה וכדוברה. בתפקיד יו"ר הועד הארצי ישמש אחד מחברי הועד הנבחרים. היו"ר ייבחר על ידי חברי הועד הארצי עצמם ולא בהליך של בחירה ישירה. סמכויות היו"ר זהות לאלו של יתר חברי הועד הארצי.
ד. מורשי חתימה: הועד הארצי ימנה שלושה מורשי חתימה, כאשר אחד ממורשי החתימה יהיה הגזבר.
14.9. הועד הארצי ינהל פרוטוקול מלא של פגישותיו. מתוך כך, חייב הועד הארצי בעדכון חברי האגודה לכל הפחות פעם ברבעון, וכן בכל מקרה של מהלך משמעותי הנוגע להתנהלותה או לקידום מטרותיה של האגודה.
14.10. על חברי הועד הארצי לפעול לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות האסיפה הכללית.
14.11. האגודה תנהל פנקס חברי הועד הארצי ותרשום בו שמו של כל חבר ועד ארצי, מענו, מספר זהותו, כתובת דוא"ל שלו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה.
14.12. האסיפה הכללית רשאית להעביר, בכל עת, את הועד הארצי או חבר בועד הארצי מכהונתו, בהצבעה ברוב קולות. העבירה האסיפה הכללית את הועד הארצי מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחרה האסיפה הכללית ועד ארצי חדש.
14.13. במקרה של פקיעת חברות של חבר בוועד הארצי באמצע כהונתו מכל סיבה שהיא, ימונה המועמד שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר לאחר החבר החמישי. במקרה ואין מועמד כזה או המועמד הבא הינו מאותה מוסד או ארגון כמו שאר חברי הוועד הארצי כמפורט בסעיף 14.4 לעיל, אזי ייבחר חבר ועד חדש בהתאם להנחיות המפורטות בסעיף 14.3 לעיל. במידה וחבר הועד הארצי שיצא הינו היו"ר אזי ייבחר יו"ר חדש על ידי חברי הועד הארצי תוך 10 ימים מיום בחירת חבר הועד הארצי החדש.
14.14. הועד הראשון שייבחר באסיפה המכוננת, שתתקיים ביום 12.12.2018, ימשיך לכהן לאחר רישום העמותה עד לבחירות הבאות, כעבור שנתיים מיום הבחירות הראשונות באסיפה המכוננת.
14.15. החלטות הועד הארצי יתקבלו ברוב של קולות של הנוכחים בישיבה, בתנאי שנוכחו בישיבה מנין חוקי של שלושה חברי הועד הארצי.
14.16. הדחת חבר הועד הארצי מתפקידו יכולה להיעשות על ידי האסיפה הכללית בכל עת לאחר מתן זכות טיעון לחבר ועד טרם קבלת החלטה בעניין פיטוריו. הדיחה האסיפה הכללית את יו"ר הועד הארצי מכהונתו, לא ייכנסו הפיטורין לתוקפם אלא אם כן בחר הועד הארצי יו"ר חדש לועד הארצי. כל חבר באגודה רשאי להגיש בקשה להדחת חבר הועד הארצי.
14.17. לא יכהן כחבר בועד הארצי קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל, ולא מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו- 414 עד 438 לחוק העונשין התשל"ז – 1977, או בעבירה אחרת שלדעת רשם העמותות מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועד ארצי.

15. ועדות משנה וגופים מייעצים
15.1. ועדות משנה הן אחת מדרכי הפעולה העיקריות של האגודה. ייעודן לסייע בקידום מטרותיה של האגודה באופן ישיר על ידי חבריה.
15.2. ועדת משנה תוקם ביוזמת חברים המעוניינים לקדם מטרה מסוימת, או ביוזמתו של הועד הארצי.
15.3. ועדות משנה עשויות לפעול לאורך פרקי זמן ארוכים או למימוש מטרות קצרות-טווח. מינוי של חברי ועדת משנה יהיה תקף לשנתיים, או עד למימוש מטרת הועדה (המועד המוקדם מביניהם). במידת הצורך, ניתן יהיה להאריך את משך הפעילות של הועדה מעל לשנתיים.
15.4. לכל ועדת משנה ימונה חבר ועדה או מתאם מבין חברי הועד הארצי. חבר זה יהיה אחראי על הקשר השוטף והתיאום בין פעולת ועדת המשנה ויתר פעולות האגודה באמצעות הועד הארצי.
15.5. בועדת משנה יהיו לפחות שני חברים מבין חברי האגודה שאינם חברי הועד הנבחר.
15.6. פעילות ועדת המשנה, תדירות המפגשים, ואופן הדיונים יהיו אוטונומיים לכל ועדה, וירוכזו על ידי העומד בראשה בתיאום ובהסכמה רחבה ככל האפשר.
15.7. פעילות ועדת המשנה תלווה בהמלצות ו/או תכניות פעולה בצורת ניירות עמדה, המתייחסים למטרות ולתכנים שלשמה הוקמה. אלו יובאו לאישור הועד הארצי, באמצעות חבר הועד המשמש כחבר בועדה או כמתאם שלה. במקרים מסוימים, יעלה הועד הארצי את המלצות הועדה לדיון ולהצבעה באסיפה הכללית.

16. מועצה מייעצת
16.1. המועצה המייעצת תלווה את הועד הארצי כגורם מייעץ בכל תחומי עשייתו.
15.2. המועצה המייעצת תהיה מורכבת משלושה עד חמישה חברים בעלי ותק, ניסיון עשיר ומעמד בכיר בקהילה הארכיאולוגית הישראלית.
16.3 . הועד הארצי יהיה אחראי לאתר מועמדים המתאימים לכהן במועצה המייעצת ולפנות אליהם. לאחר שאלו יביעו הסכמה לשמש כחברים במועצה המייעצת, יהיה על הועד הארצי לאשר את מינוים במסגרת האסיפה הכללית.
16.4. חברי המועצה המייעצת יכהנו למשך תקופה של שלוש שנים.

17. ועדת ביקורת
17.1. ועדת הביקורת תמונה על ידי האסיפה הכללית בבחירות ברוב קולות (כמפורט בסעיף 14.3. לעיל ביחס לועד הארצי). בועדת הביקורת יכהנו שלושה מחברי האגודה, שאינם חברי הועד הארצי ושאינם נותני שירותים לאגודה.
17.2. ועדת הביקורת תבצע את התפקידים המפורטים בסעיף 30 לחוק העמותות, התש"ם – 1980, ותקבע את יעדי הביקורת שלה לכל שנת ביקורת ואת נוהלי עבודתה.
17.3. בסמכות ועדת הביקורת לבצע כל פעולה חוקית הנדרשת לדעתה לצורך מילוי תפקידה, לרבות נוכחות נציגיה כמשקיפים בישיבות הועד הארצי, קבלת דוחות כספיים באורח שוטף, ופרסום דו"חות ביקורת.
17.4. דו"חות ביקורת של ועדת הביקורת יפורסמו רק לאחר שניתן למבוקר פרק זמן של 30 יום להגיב, ותוך פרסום תגובת המבוקר או העדרה של תגובה כחלק ממסמכי הביקורת והתייחסות אליה.
17.5. ועדת הביקורת תדווח לאסיפה הכללית על ממצאי פעולתה בכל שנה.
17.6. ועדת הביקורת, ו/או מי מטעמה שמינתה לשם כך, יהיה זכאי לקבל לידיו תוך זמן סביר כל מסמך המצוי במשרדי האגודה ו/או מסמך שאגודה תקינה נדרשת להחזיק בו על פי כל חוק.
17.7. לצורך מילוי תפקידה רשאית ועדת הביקורת לפנות לועד הארצי על מנת שיפיץ בין החברים דו"חות מטעם ועדת הביקורת ולהורות על פרסומם באתר האינטרנט של האגודה, ובלבד שניתנה למבוקר שהות להגיב ותגובתה הוכנסה לדו"ח ועדת הביקורת הגיבה לתשובת המבוקר.
17.8. במידה וקיימים תנאים המצריכים כך, תפעל האגודה לפי סעיפים 30א, 31א, 31ג, 31ד ו- 31ה לחוק העמותות, התש"ם – 1980.
17.9. במידה ותפקע חברותו של חבר ועדת הביקורת מכל סיבה שהיא, אזי ימונה חבר ועדת ביקורת חדש על ידי הועד הארצי.
17.10. החלטות ועדת הביקורת יתקבלו ברוב קולות של חברי ועדת הביקורת.
17.11. לא יכהן כחבר בועדת ביקורת קטין או מי שהוכרז פסול דין או פושט רגל, ולא מי שהורשע בפסק דין סופי בעבירה לפי סעיפים 290 עד 297 ו- 414 עד 438 לחוק העונשין התשל"ז – 1977, או בעבירה אחרת שלדעת רשם העמותות מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש כחבר ועדת ביקורת.

18. ועדת בחירות
18.1. ועדת הבחירות תהיה מורכבת משלושה חברי אגודה, ותמונה ע"י ועדת הביקורת, לא יאוחר מ- 60 יום לפני הבחירות. חברי ועדת הבחירות לא יהיו חברי הועד הארצי וגם לא מועמדים לועד הארצי ו/או לועדת הביקורת ו/או חברים בה.
18.2. בנוסף לחברי ועדת הבחירות, תמנה ועדת הביקורת מבין חבריה נציג אחד במעמד של משקיף שאיננו משתתף פעיל, אלא מדווח לועדת הביקורת על פעילות ועדת הבחירות. המשקיף לא יהיה מועמד בבחירות.
18.3. ועדת הבחירות תיקבע את ההיבטים כדלקמן (ובהתאם לסעיף 14.3 לעיל):
א. נוסח הודעת הבחירות, לרבות קביעת רשימת התפקידים המועמדים לבחירה והמועד האחרון להגשת מועמדויות.
ב. בדיקת המועמדים בבחירות ואישורם, וכן את אופן הערעור על החלטת ועדת הבחירות לפסילת מועמד והמועד לערעור.
ג. קביעת דרך ספירת הקולות באופן הניתן לביקורת.
ד. קביעת מועד לערעור על תוצאות הבחירות.

 

חלק ד': ייעוץ וליווי מקצועי

19. ייעוץ משפטי
19.1. פעילות האגודה תלווה באופן שוטף בייעוץ משפטי, לרבות הכוונה ומתן מענה משפטי לכלל הסוגיות הנוגעות להתנהלותה, בהתאם לחוק העמותות, התש״ם – 1980.
19.2. עו"ד מטעם האגודה ילווה את הליך קבלת "אישור ניהול תקין" והכרה כמוסד ללא כוונות רווח (מלכ"ר), וזאת בתיאום עם רו"ח האגודה (ר' סעיף 20.2.).
19.3. זהות, אופן ההעסקה והשכר של היועץ המשפטי (עו"ד) של האגודה ייקבעו מעת לעת על ידי הועד הארצי.

20. ניהול חשבונות
20.1. פעילות האגודה תלווה על ידי רואה חשבון (רו"ח), אשר יוודא את ההתנהלות התקינה של כספי האגודה וילווה את פעילות הגזבר.
20.2. האגודה תגיש, באמצעות רו"ח, לשלטונות המס דו"חות שנתיים כנדרש. בנוסף תסתייע האגודה ברו"ח כדי להשיג קבלת "אישור ניהול תקין" והכרה כמלכ"ר, לצורך קבלת הטבות מס בהתאם לחוק.
20.3. זהות, אופן ההעסקה והשכר של רו"ח ייקבעו מעת לעת על ידי הועד הארצי.

 

חלק ה': מנהל תקין

21. התנהלות בענייני כספים
21.1. על האגודה לפתוח חשבון בנק על שמה בלבד, וכספיה יופקדו בחשבון זה ולא בחשבונות של גורמים אחרים, כגון חברי ועד הארצי.
21.2. שיקים מטעם האגודה חייבים להיות חתומים על ידי שני מורשי חתימה יחד עם חותמת האגודה. העברות כספיות מחשבון הבנק של האגודה תבוצענה באישור שני מורשי חתימה. חוזים והתחייבויות בשם האגודה ייחתמו על ידי שני מורשי חתימה יחד עם חותמת האגודה.
21.3. השימוש בכרטיס אשראי יוגבל לסכומים המותרים לשימוש כקופה קטנה ולהוצאות המותרות במסגרת קופה קטנה.
21.4. לאגודה מותר לשלם לחברי הועד ולחברי ועדת הביקורת החזר הוצאות בלבד, וזאת בהתאם לתקנות העמותות (גמול ליושב ראש ועד, לחבר ועד ולחבר ועדת ביקורת בעמותה) התשס"ט-2009.
21.5. הוצאות השכר שהאגודה תשלם יהיו סבירות, וייקבעו בהתאם לתקציב האגודה ולאחר התייעצות עם רו"ח.
21.6. האגודה חייבת לנהל פנקס תורמים, בו יצוינו שם התורם, מען, מספר זהות, ואת כלל התרומות בכסף ובשווה כסף.
21.7. האגודה תפעל לפי הוראות סעיפים 34, 34א, 34ב, 34ג, 34ד, 34ה, 34ו, 34ז, 35, 36, 36א, 37, 37א, 38, 38א, 38ב, ו- 39 לחוק העמותות, התש"ם – 1980.

22. העסקת קרובי משפחה
22.1. ככלל, לא יועסקו באגודה קרובי משפחה של חברי הועד הארצי או כל אחת מועדות המשנה של האגודה (ועדת הביקורת, ועדת הבחירות וכיו"ב).

 

חלק ו': הפצת התקנון ושינויו

23. תקנון
23.1. תוך חודש מיום אישור התקנון על ידי רשם העמותות ורישום האגודה כעמותה על ידי רשם העמותות, יעמיד הועד הארצי עותקים של תקנון זה לרשות כל חברי האגודה. עותק של התקנון יימסר לכל מועמד חדש לחברות באגודה.
23.2. הצעות לשינויים ותיקונים בתקנון יובאו תחילה לאישור הועד הארצי. משאושרה הצעת התיקון על ידי הועד הארצי, תועבר ההצעה לידיעת חברי האגודה בכתב לפחות 21 ימים לפני מועד האסיפה הכללית של האגודה. הצעות אלו יועלו לדיון באסיפה הכללית, כאשר שינויים ותיקונים יתקבלו רק אם הצביעו בעדם רוב רגיל של משתתפי אותה אסיפה כללית שזומנה כדין. לאחר הליך זה יועבר התקנון המתוקן לאישור רשם העמותות כדין.
23.3. התקנון המעודכן של האגודה יופיע באתר האינטרנט של האגודה.

 

חלק ז': פירוק האגודה

24. פירוק האגודה
24.1. פירוק האגודה מרצון יעשה באסיפה כללית שלא מן המניין, שעליה נשלחה הודעה בכתב והזמנה לכל חברי האגודה לפחות 21 ימים מראש, תוך ציון מפורש שמדובר בהצעה לפירוק האגודה. ההחלטה על פירוק תהיה טעונה רוב של שני שלישים מן הנוכחים באסיפה.
24.2. גם פירוק מרצון וגם פירוק לפי צו בית משפט יבוצע לפי הוראות פרק ז' של חוק העמותות, התש"ם – 1980.
24.3. פורקה האגודה ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם נשארו נכסים, יועברו נכסים אלה לאגודה אחרת בעלת מטרות דומות.

דילוג לתוכן